10 ข้อควรรู้ก่อนเกษียณตํารวจ

0
3691

จุดเปลี่ยนในชีวิตของผู้ที่รับราชการตำรวจก็คือ “การเกษียณอายุราชการ” สำหรับข้าราชการตำรวจที่กำลังอยู่ในช่วงวัย 55-60 ปี ซึ่งเป็นวัยใกล้เกษียณ อาจเริ่มวางแผนกและบริหารจัดการตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข และ 10 ข้อต่อไปนี้เป็นเรื่องข้าราชการตำรวจควรรู้ก่อนเกษียน

10 ข้อควรรู้ก่อนเกษียณตํารวจ

ผู้ที่รับราชการ จะทราบดีอยู่แล้วว่าหลังเกษียณ จะมีสวัสดิการต่างๆรวมทั้งมีเงินบำเหน็จบำนาญ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์หรือเป็นเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการตำรวจมาจนเกษียณอายุราชการ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเตรียมตัวเกษียณ มี 10 ข้อควรรู้และทำความเข้าใจ ดังนี้

1.ทราบว่าเงินบำเหน็ญบำนาญ คืออะไร

เงินบำนาญ เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์จะลาออกก่อนเกษียณ โดยต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือเมื่ออายุครบเกษียณราชการ เงินบำนาญจะจ่ายเป็นรายเดือนให้ผู้รับเป็นรายเดือนไปไปเรื่อยๆและหยุดจ่ายให้เมื่อเสียชีวิต ส่วนเงินบำเหน็ญเป็นเงินก้อนที่รับครั้งเดียว และผู้ที่รับเงินเหน็ญบำนาญต้องรับราชการนานถึง 25 ปี จึงลาออกเพื่อรับบำนาญได้ ระบบบำนาญตามกฎหมาย ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภท

2.บำนาญพิเศษ คืออะไร

เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้ข้าราชการ(กรณีมีชีวิต)หรือ ทายาท(กรณีเสียชีวิต)เป็นรายเดือน ในกรณีที่ข้าราชการปฏิบัติราชการอยู่นั้น ได้รับอันตรายจนพิการหรือเจ็บป่วยถึงทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ส่วนจะได้เงิน บำนาญพิเศษ จำนวนเท่าไรนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

3.บำเหน็จตกทอด คืออะไร

เป็นเงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ กรณีที่ข้าราชการตำรวจถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการอยู่ หรือผู้ รับบำนาญถึงแก่กรรม โดยทายาทจะได้รับ 30 เท่าของเงินเดือนหรือบำนาญรายเดือน

4.บำเหน็จดำรงชีพ คืออะไร

เป็นเงินที่รัฐจ่ายเพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพแก่ผู้รับบำนาญ จำนวน 15 เท่าของบำนาญรายเดือน โดยแบ่งรับเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนอายุ 65 ปี และหลังอายุ 65 ปี ขอรับส่วนที่เหลือได้อีก

5.การยื่นเรื่องขอรับำเหน็จหรือบำนาญ

ข้าราชการตำรวจ เมื่ออายุครบเกษียณสามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จหรือบำนาญได้ 2 วิธี คือ การยื่นด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนต้นสังกัด(ส่วนราชการสุดท้ายก่อนออกจากราชการ)

6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สิทธิในการใช้สวัสดิการ สำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ

7.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการซึ่งถือว่าเป็นผู้รับบำนาญ

8.สิทธิประโยชน์อื่นกรณีเลือกรับบำนาญ

เมื่อข้าราชการตำรวจเลือกรับบำนาญ จะได้รับบำนาญรายเดือนและมีสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จค้ำประกัน บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

9.รับเงินก้อนจาก กบข.

ประกอบด้วย เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ และเงินจากผลประโยชน์ตอบ

แทน เงินส่วนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข.จัดให้ ข้าราชการตำรวจที่เกษียณสามารถดูยอดเงินได้จากใบแจ้งยอดของ กบข.ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปี พร้อมกับหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี

10 การเลื่อนชั้นยศ

การเลื่อนชั้นยศ ข้าราชการตำรวจเมื่ออายุครบ 53 ปี เลื่อนเป็น ร.ต.ต. เมื่อเกษียณอายุ 60 ปี ให้ยศ ร.ต.อ.

. สำหรับ 10 เรื่องควรรู้ก่อนเกษียนอายุราชการของข้าราชการตำรวจ จะเห็นได้ว่าข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการนอกจากจะได้รับเงินบำเหน็จหรือรับเงินบำนาญแล้ว ยังได้รับสิทธิและประโยชน์จากทางราชการเช่น สวัสดิการการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ยังคงอยู่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here