10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นทหารช่าง

0
2484

เส้นทางการรับราชการทหาร น้องๆหรือผู้ที่สนใจส่วนใหญ่ที่พลาดโอกาสในการสอบเข้าเตรียมทหารหรือสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยไม่ได้ รวมทั้งคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตย์ หากต้องการรับราชการทหารก็ยังไม่หมดโอกาส เพราะยังมีอีกหลายเส้นทาง “ทหารช่าง” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เชื่อว่าทุกคนทำได้ เพียงทำความเข้าใจกับ 10 ข้อต่อไปนี้

10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นทหารช่าง

1.บทบาทหน้าที่ของทหารช่าง คืออะไร

ทหารช่างจะมีบทบาทในภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจทั่วไป ภารกิจมูลฐาน และภารกิจเฉพาะ ซึ่งแต่ละภารกิจจะทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • ภารกิจทั่วไป จะไม่แยกแยะว่าเป็นหน่วยใดต้องมีภารกิจใดเป็นประจำ แต่จะปฎิบัติภารกิจทั่วไปแบบองค์รวม คือ การเพิ่มพูนสมรรถภาพในการรบให้กับกำลังกองทัพ โดยการก่อสร้างหรือทำลาย อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายให้กับกำลังฝ่ายเดียวกัน หรือขัดขวางการเคลื่อนย้าย ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ทหารเหล่าอื่นในการก่อสร้างงานป้องกัน งานพราง และซ่อมบำรุงเครื่องมือสายช่าง หน่วยทหารช่างจะได้รับการฝึกในยุทธวิธีและเข้าปฎิบัติการรบอย่างทหารราบได้เมื่อได้รับคำสั่ง
  • ภารกิจมูลฐาน ก็คือภารกิจหลักพื้นฐานเบื้องต้นของทหารช่างในพื้นที่มีการต่อสู้ ช่วงชิง ทำการรบกันอยู่ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ การสนับสนุนการรบ การสนับสนุนการช่วยรบ และการรบ
  • ภารกิจเฉพาะ คือการเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยในการปฏิบัติงานช่างของหน่วยทหารช่างในพื้นที่ยุทธบริเวณ เช่น งานก่อสร้าง งานทำลาย หรือการส่งกำลัง

2.ทหารช่างมีกี่เหล่าทัพ

สำหรับทหารช่างในประเทศไทย จำแนกออกเป็น 3 เหล่าทัพ ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ การเรียนรู้ข้อนี้ทำให้น้องๆและผู้ที่สนใจสามารถเลือกเหล่าทัพที่ตนเองสนใจ หรือคอยติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัครของตามเหล่าทัพที่เราต้องการ

3.คุณสมบัติของนักเรียนช่างฝีมือทหาร

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครทหารช่างหรือนักเรียนช่างฝีมือทหาร มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม3.(มัธยมต้น) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

2.สำหรับบุคคลทั่วไป เป็นชายโสด อายุ 15 – 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์  และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

4.รู้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ระหว่างเข้ารับการศึกษาจะมีสิทธิประโยชน์ เช่น ที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างศึกษา จ่ายค่าวัสดุฝึกให้ ระหว่างเรียนมีเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวัน  และรักษาพยาบาลฟรี

5.สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

1. จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ได้โดยขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับราชการ

6.การเตรียมความรู้ก่อนสอบ

การเตรียมตัวสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหาร โดยเฉพาะนักเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งในแต่ละปีก็จะมีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก การเตรียมตัวสอบได้ดีที่สุดก็คืออ่านหนังสือหรือมีการติวสอบล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือ อ่านแนวข้อสอบเก่า การติวสอบในปัจจุบันก็ไม่ยุ่งยากสามารถติวออนไลน์ที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

7.เตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกาย

การเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกาย นอกจากต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบที่เกี่ยวกับน้ำหนัก ส่วนสูง โรคภัย ภาวะสายตาสั้น และอื่นๆแล้ว น้องๆและผู้ที่สนใจควรออกกำลังกายและเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่เสมอ

8.การจัดเตรียมเอกสารการสมัครสอบ

การจัดเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครอาจมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการรับสมัครในแต่ละปี การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการจัดเตรียมวุฒิการศึกษาไว้ให้พร้อมและครบถ้วน เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ต้องการสมัครสอบได้เป็นอย่างดี

9.ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร ต้องหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดสอบในแต่ละปี เพราะช่วงเวลาการเปิดรับสมัครอาจไม่ตรงกันทุกปี จึงต้องหมั่นติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครจากหลายๆช่องทาง

10.ช่องทางการรับสมัครสอบ

การเปิดรับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหารในแต่ละปีอาจมีช่องทางการรับสมัครที่แตกต่างกันไป เช่น รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น

ทั้ง 10 ข้อที่ควรรู้ก่อนเป็นทหารช่าง คงเป็นประโยชน์และช่วยให้น้องๆรวมทั้งผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร มีแนวทางในการเตรียมตัวสอบมากขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here