10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นนายร้อยตํารวจ

0
2271

เชื่อว่าความหวังความฝันของใครหลายๆคนรวมถึงน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ก็คือการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือหวังว่าจะมีโอกาสรับราชการเป็นนายร้อยตำรวจ และก็เชื่อด้วยว่าคนที่สนใจจำนวนไม่น้อยทิ้งความฝันของตัวเอง เนื่องจากความไม่รู้หรือเข้าใจผิดว่าการเป็นนายร้อยตำรวจจะต้องเรียนสายวิทย์-คณิตและจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจเท่านั้น

10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นนายร้อยตํารวจ

สำหรับการรับราชการเป็นนายร้อยตำรวจ มีหลายเส้นทางที่สามารถสานฝันให้กับผู้ที่สนใจซึ่งเห็นถึงความมั่นคงในอาชีพรวมถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุไว้ในประกาศสอบของแต่ละปี แม้การเปิดสอบนายร้อยตำรวจในแต่ละปีจะมีเงื่อนไขและคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่ 10 ข้อต่อไปนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยสานฝันของทุกคนให้เป็นจริงได้

1.เรียนรู้เส้นทางนายร้อยตำรวจ สายนักเรียนเตรียมทหาร

นายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร หมายถึง เรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเริ่มจากการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  คุณสมบัติของนักเรียนนายร้อยตำรวจสายเตรียมทหาร ต้องเรียนสายวิทย์-คณิตย์ (อายุ 15-18ปี) ช่วงเรียน ม.4 ก็สามารถสมัครสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารได้เลย หากสอบได้ใช้เวลาเรียน 2 ปีและเรียนโรงเรียนนายร้อยสามพรานต่ออีก 4 ปี เมื่อจบออกมาก็จะติดดาวได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรีพร้อมรับพระราชทานกระบี่

2. เรียนรู้เส้นทางนายร้อยตำรวจ รับจากบุคคลภายนอก

   การรับราชการเป็นนายร้อยตำรวจทำได้หลายเส้นทาง สำหรับเส้นทางนายร้อยตำรวจรับจากบุคคลภายนอก แบ่งเป็น 2 เส้นทางได้แก่

  • เส้นทางแรกได้แก่ รับผู้ที่เรียนจบ ม6.หรือเทียบเท่าแต่ต้องอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ไปสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ(ไม่ได้เรียนเตรียมทหาร)
  • เส้นทางที่สอง ได้แก่เส้นทางสายนายสิบตำรวจมุ่งสู่นายร้อยตำรวจ โดยใช้วุฒิ ม.6หรือเทียบเท่าเช่น กศน.หรือ ปวช. สมัครสอบนายสิบตำรวจ แต่ต้องไม่อายุไม่เกิน 25 ปี เมื่อสอบติดแล้วเรียนนายสิบ 1 ปี  จบโรงเรียนนายสิบตำรวจอายุไม่เกิน 25 ปีจะมีสิทธิสอบนายร้อยตำรวจ

3.รู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของนักเรียนเตรียมทหาร

 นักเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อสอบเข้าเตรียมทหารได้แล้ว ระหว่างเรียนจะมีสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนเตรียมทหารจะได้รับคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล และมีเงินเดือนตั้งแต่แรกเข้า

4.รู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

หลังจากเรียนเตรียมทหาร 2 ปี เมื่อจบจากโรงเรียนเตรียมทหารนายร้อยตำรวจจะได้เรียนต่อในโรงเรียนเหล่า ได้แก่โรงเรียนนายร้อยสามพรานอีก 4 ปี ระหว่างเรียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น

  • ระหว่างเรียนหากมีผลการเรียนดี นักเรียนนายร้อยตำรวจจะมีทุนให้เลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวนมาก ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือเหล่าทหารต่างประเทศ
  • เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจไปแล้ว จะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร มีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีแก่ตนเอง บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส มีค่าเล่าเรียนบุตร บ้านพัก มีบำเหน็จ บำนาญ และเงินออมหลังเกษียณอายุราชการ

5.รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารหรือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ทั้งสายตรงที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้น ม4.หรือจบ ม6 สายวิทย์-คณิตย์ หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายร้อยตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดสอบซึ่งจะเปิดสอบเป็นประจำทุกปี

6.รู้ข้อมูลและคุณสมบัติในการสมัครสอบ

ในการเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ แม้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแต่ละประเภทไว้แล้ว แต่ในรายละเอียดผู้ที่สนใจสมัครสอบนายร้อยตำรวจต้องศึกษาในรายละเอียดอย่างเข้าใจ เช่น คุณสมบัติเ เกี่ยวกับอายุของผู้สมัครการนับช่วงอายุ โรคประจำตัว หรือ.คุณสมบัติเเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูง

7.การเตรียมความรู้ก่อนสอบ

การเตรียมความรู้ก่อนสอบ ผู้ที่สนใจสมัครสอบต้องศึกษาให้ทราบข้อมูลวิชาที่ใช้สอบ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกำหนดเวลาในการสอบ เพื่อเตรียมความรู้ให้พร้อมสำหรับการสอบ

8.การเตรียมสุขภาพร่างกาย

การสอบนายร้อยตำรวจทั้งการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารและรับจากบุคคลภายนอก เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ยังต้องตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบจึงต้องเรียนรู้และเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งรายละเอียดต่างๆจะระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

9.เรียนรู้หลักเกณฑ์และจัดเตรียมเอกสารสมัครสอบ

การจัดเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจบางสายงานหรือบางปีอาจมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการรับสมัครในแต่ละปี การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการจัดเตรียมวุฒิการศึกษาไว้ให้พร้อมและครบถ้วน เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ต้องการสมัครสอบได้เป็นอย่างดี

10.ศึกษาและรู้แนวข้อสอบ เพื่อเตรียมตัวอ่านหนังสือ

 การเปิดสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจในแต่ละปีมีผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก การเตรียมตัวอ่านหนังสือที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการศึกษาแนวข้อสอบเก่าจะช่วยให้มีแนวทางหรือมีขอบเขตการอ่านหนังสือทำให้การสอบมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

นอกจาก 10 ข้อควรรู้ก่อนเป็นนายร้อยตํารวจจะช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบแล้ว การใช้บริการจากสถาบันกวดวิชาเป็นเทคนิคหรือแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สมัครสอบมีแนวข้อสอบหรือรู้ทิศทางการอ่านหนังสือ ปัจจุบันการติวสอบนายร้อยตำรวจยังมีคอร์สติวทางออนไลน์ทำให้สะดวกสบายและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งนอกจากได้รับควมรู้จากการติวสอบเข้มๆแล้วบางสถาบันยังมีแนวข้อสอบให้นำมาศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

อ้างอิง

https://www.thairath.co.th/content/1419046

www.future-cadet.com/14842228/ข้อควรรู้เรื่องเตรียมทหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here